Адвокат

Адвокат по Гражданским Делам и Гражданскому Праву Одесса

 1. Вам нужно вернуть долг по розписке ?!
 2. Хотите признать право собственности на імущество ?!
 3. Приобрели некачественный товар ?!
 4. Вас затопили сусіди ?!
 5. Та інши запити…

Спорите з банком ?!

Для захисту порушених прав у громадянських правопорушення звертайтеся до наших спеціалістів-Адвокат по Гражданским Делам Одесса.

Опыт роботи і необхідні знання коли Адвокат по Гражданским Делам Одесса дозволяють гарантувати досягнення потрібного результату.

Гражданские правоотношения сопровождают нас повсюду.

Покупка товару, відносини з сусідями, питання, пов’язані з імуществом та іншими домашніми та матеріальними питаннями — те, що відбувається щодня і порі вимагає додаткового врегулювання з допомогою захисту в судах.

Правильні дії Адвокат по Гражданским Делам Одесса при захисті прав та інтересів громадян

 

озволять досягти необхідної результату і позбавити вас від нестабільності та втрати часу.

 

 1. При замовленні послуг «представництво прав та інтересів у громадянському процесі» Ви отримаєте ряд переваг якщо є Адвокат по Гражданским Делам Одесса
 2. Економія свого часу і нервів ящо є Адвокат по Гражданским Делам Одесса:
 • Представництво інтересів здійснюється фахівцями, що мають необхідний досвід у таких справах
 • Найкращі шанси отримати потрібний вам результат
 • Виникшую проблему Ви можете спробувати влаштуватися самостійно, або поручити її рішення спеціалісту з досвідом роботи та глибокими знаннями громадянського процесу.
 • Мы не отговариваем Вас від варіанта самостійних дій, але

 

Самостоятельное решение гражданского спора это:

— «Риск здійснення неправильних дій, які можуть ослабити Ваші позиції»

— «Можливо варіант отримання, потрібного для вас результату»

— «Високі шанси отримати відмову в задоволенні ваших вимог»

 

Подробнее о сервисе- Адвокат по Гражданским Делам Одесса

Одним з напрямків діяльності нашої компанії є

служба захисту інтересів у цивільних спорах.

Види та причини спорів можуть бути самими різноманітними:

Ви дали гроші за подарунок, а боржник не бажає їх повернути, хочеш відшкодувати нанесену вам матеріальну та матеріальну шкоду, хочете захистити свою репутацію, спори з банками тощо.

Независимо від виду та причини громадянського спору відсутність шагів за його рішенням може привести до збитків фінансового характеру і до нанесення морального збитку.

Важливу роль у захисті громадянських прав та інтересів має спосіб їх захисту.

В Гражданском кодексі говориться, що кожен має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Так само громадянським кодексом передбачаються способи захисту громадянських прав та інтересів.

Участь кваліфікованого юриста Адвокат по Гражданским Делам Одесса в громадянському спорі забезпечить вам вибір правильного способу захисту ваших прав та інтересів.

Самостоятельно особи не завжди можуть оцінити всю складність громадянського спору і вибрати правильний шлях захисту порушених прав.

 

Ми з радістю надаємо комплекс дій щодо представництва інтересів клієнта за рішенням громадянських спорів, який включає вирішення спір у досудовому порядку, судовий розгляд та супроводження виконання винесеного рішення.

 

Ми надаємо допомогу в наступних напрямках:

 

 • взыскание долгов за розписом, договором і т.п .;
 • відшкодування шкоди матеріальному та / або моральному;
 • визнання права власності;
 • захист ділової репутації;
 • обвинувачення / визнання недійсними, спори про виконання договорів;
 • спори з банками, повернення депозиту або погашення кредитів;
 • захист прав споживача.
 • Гражданський спор — процедура, що має безліч відтінків. Любие действие следует осуществлять только после консультации с специалистом.
 • Крім представництва інтересів по громадянським спорам у судах, ми надаємо кваліфіковану допомогу в будь-якому питанні громадянсько-правового характеру.
  Примітка
 • Расходы по оплате судебного сбора и экспертных заключений в рамках судебного дела оплачиваются заказчиком услуг.
 • Для початку нашого співробітництва необхідне бажання співпрацювати, інформація по справу та всі наявні документи, що стосуються спірної ситуації.
 • Законодательство
 • Конституція України
 • Гражданский кодекс України
 • Гражданский процессуальний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Юридична компанія Адвокат по Гражданским Делам Одесса пропонує вам комплекс юридичних послуг з захисту інтересів у цивільних спорах в Україні.

Порядок представництва в громадянських спорах
Ізучение ситуації
от 1 р.д.
аналіз наданих матеріалів
формування правової позиції та тактики поведінки
Підготовка до дій
от 1 р.д.
сбор необходимой документации
підготовка писем і заявлень
підготовка та подання необхідних документів
Участь у процесі захисту інтересів
от 1 р.д.
Проведення необхідних дій для досудове врегулювання
Осуществление судебной защиты
Стоимость наших послуг
Гражданские споры Стоимость услуг юристів у громадянських спорах від 3 000 грн
Переглянути весь прайс-лист

Що входить в наші послуги
аналіз ситуації, формування стратегії захисту інтересів клієнта, для досягнення максимально ефективного результату;
підготовка пакету документів для звернення до суду;
представлення інтересів клієнта під час судових засідань;
підго

 

Кратко об услуге
Вам нужно вернуть долг по расписке?!

Хотите признать право собственности на имущество?!

Приобрели некачественный товар?!

Вас затопили соседи?!

Спорите с банком?!

Для защиты нарушенных прав в гражданских правоотношениях обращайтесь к нашим специалистам! Опыт работы и необходимые знания позволяют гарантированно достигать нужного результата.

Гражданские правоотношения сопровождают нас повсеместно. Покупка товара, отношения с соседями, вопросы, связанные с имуществом и другие бытовые и имущественные вопросы – то, что происходит ежедневно и порой требует дополнительного урегулирования с помощью защиты в судах.

Правильные действия при защите прав и интересов граждан позволят достичь необходимого результата и избавят Вас от нервотрепки и потери времени.

 

При заказе услуги «представительство прав и интересов в гражданском процессе» Вы получите ряд преимуществ:

 

Экономию своего времени и нервов
Представительство интересов осуществляется специалистами, имеющими необходимый опыт в таких делах
Лучшие шансы получить нужный вам результат
Возникшую проблему Вы можете попытаться уладить самостоятельно, или поручить ее решения специалисту с опытом работы и глубокими знаниями гражданского процесса. Мы не отговариваем Вас от варианта самостоятельных действий, но

 

Самостоятельное решение гражданского спора это:

– «Риск совершения неправильных действий, которые могут ослабить Ваши позиции»

– «Возможен вариант не получения, нужного для Вас результата»

– «Высокие шансы получить отказ в удовлетворении ваших исковых требований»
Подробно об услуге
Одним из направлений деятельности нашей компании является услуга защиты интересов в гражданских спорах. Виды и причины споров могут быть самыми разнообразными: Вы дали денег под расписку, а должник не хочет их возвращать, хотите возместить нанесенный Вам моральный и\или материальный ущерб, хотите защитить свою репутацию, споры с банками и др.

Независимо от вида и причины гражданского спора отсутствие шагов по его решению может привести к убыткам финансового характера и к нанесению морального вреда.

Важную роль в защите гражданских прав и интересов имеет способ их защиты. В Гражданском кодексе говорится, что каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса. Также гражданским кодексом предусматриваются способы защиты гражданских прав и интересов. Участие квалифицированного юриста в гражданском споре обеспечит вам выбор правильного способа защиты Ваших прав и интересов. Самостоятельно лицо не всегда может оценить всю сложность гражданского спора и выбрать правильный путь защиты нарушенных прав.

 

Мы с радостью предоставим комплекс действий по представительству интересов клиента по решению гражданских споров, который включает решения спора в досудебном порядке, судебное разбирательство и сопровождение исполнения вынесенного решения.

 

Мы оказываем помощь по следующим направлениям:

 

взыскание долгов по расписке, договору и т.п.;
возмещение ущерба материального и/или морального;
признание права собственности;
защита деловой репутации;
опровержение/признание недействительными, споры об исполнение договоров;
споры с банками, возврат депозита или погашение кредитов;
защита прав потребителя.
Гражданский спор – процедура, имеющая множество нюансов. Любые действия следует осуществлять только после консультации со специалистом.

Кроме представительства интересов по гражданским спорам в судах, окажем квалифицированную помощь в любом вопросе гражданско-правового характера.
Примечание
Расходы по оплате судебного сбора и экспертных заключений в рамках судебного дела оплачиваются заказчиком услуги.
Для начала нашего сотрудничества необходимо Ваше желание сотрудничать, информация по делу и все имеющиеся документы, которые касаются спорной ситуации.
Законодательство
Конституция Украины
Гражданский кодекс Украины
Гражданский процессуальный кодекс Украины
Закон Украины «О защите прав потребителей»
Юридическая компания «ЮСТИКОН», предлагает Вам комплекс юридических услуг по защите интересов в гражданских спорах в Украине.
Порядок представительства в гражданских спорах
Изучение ситуации
от 1 р.д.
анализ предоставленных материалов
формирование правовой позиции и тактики поведения
Подготовка к действиям
от 1 р.д.
сбор необходимой документации
подготовка писем и заявлений
подготовка и представление необходимых документов
Участие в процессе защиты интересов
от 1 р.д.
Проведение необходимых действий для досудебного урегулирования
Осуществление судебной защиты
Стоимость наших услуг
Гражданские споры
Стоимость услуг юриста в гражданских спорах
от 3 000 грн
Посмотреть весь прайс-лист

Что входит в наши услуги
анализ ситуации, формирования стратегии защиты интересов клиента, для достижения максимально эффективного результата;
подготовка пакета документов для обращения в суд;
представление интересов клиента во время судебных заседаний;
подготовка и подача ходатайств, отзывов, возражений, заявлений;
осуществление контроля над исполнением решений и определений  судов.
5 причин заказать у нас
Мы работаем в данном направлении с 2008 года
Споры в сфере гражданских правоотношений имеют свою специфику, и важную роль играет наличие практики в таких делах
Мы предоставим первичную консультацию бесплатно
Доверьте решение гражданского спора нашим специалистам, и мы гарантированно достигнем желаемого Вами результата!

 

Briefly about the service
Do you need to return the debt on receipt ?!

Do you want to recognize ownership of the property ?!

Did you buy a poor quality product ?!

Did you flood your neighbors ?!

Discuss with the bank ?!

For the protection of violated rights in civil relations, please contact our specialists! The experience of work and the necessary knowledge allow you to guarantee the desired result.

Civil relations are accompanied by us everywhere. Purchase of goods, relations with neighbors, issues related to property and other household and property issues — what is happening daily and sometimes requires additional settlement by means of protection in courts.

Correct actions in protecting the rights and interests of citizens will allow you to achieve the necessary result and will relieve you of the hassle and loss of time.

 

When ordering the service «representation of rights and interests in the civil process» you will receive a number of advantages:

 

Save your time and nerves
Representation of interests is carried out by specialists who have the necessary experience in such matters
The best chance is to get the result you need
You may try to solve the problem yourself or assign its decisions to a specialist with experience and profound knowledge of the civil process. We do not dismiss you from the option of independent action, but

 

An independent solution to a civil dispute is:

— «The risk of committing wrong actions that may weaken your position»

— «An option is possible not to receive the result necessary for you»

— «High chances to get refusal to meet your claims»

Details about the service
One of the areas of our company’s activity is the protection of interests in civil disputes. The types and causes of disputes can be varied: you have given money for a receipt, and the debtor does not want to return them, you want to compensate for the moral and / or material damage caused to you, you want to protect your reputation, disputes with banks, etc.

Regardless of the type and cause of a civil dispute, the absence of steps to resolve it may result in financial loss and moral hazard.

An important role in protecting civil rights and interests is the way to protect them. The Civil Code states that everyone has the right to go to court for the protection of their personal non-property or property rights and interests. The Civil Code also provides ways to protect civil rights and interests. The participation of a qualified lawyer in a civil dispute will provide you with a choice of the right way to protect your rights and interests. An individual’s face can not always assess the complexity of a civil dispute and choose the right way to protect violated rights.

 

We will be glad to provide a complex of actions for representing the client’s interests in resolving civil disputes, which includes pre-trial disputes, litigation and support for the execution of the decision.

 

We provide assistance in the following areas:

 

collection of debts on a receipt, contract, etc .;
Compensation for material and / or moral damage;
recognition of property rights;
protection of business reputation;
denial / invalidation, disputes regarding performance of contracts;
Disputes with banks, return of a deposit or repayment of loans;
protection of consumer rights.
Civil dispute is a procedure that has a lot of nuances. Any action should be taken only after consultation with a specialist.

In addition to representing interests in civil disputes in the courts, we will provide qualified assistance in any matter of civil law.
Note
The costs of paying court fees and expert judgments in court proceedings are paid by the customer.
To start our cooperation, you need your cooperation, information on the case and all available documents that relate to the controversial situation.
Legislation
The Constitution of Ukraine
Civil Code of Ukraine
Civil Procedural Code of Ukraine
Law of Ukraine «On Consumer Protection»
Legal Company «YUSTICON», offers you a complex of legal services for the protection of interests in civil disputes in Ukraine.

The order of representation in civil disputes
Study of the situation
from 1 rub.
analysis of the provided materials
formation of legal position and tactics of behavior
Preparation for action
from 1 rub.
collecting the necessary documentation
preparation of letters and statements
preparation and submission of necessary documents
Participation in the process of protecting interests
from 1 rub.
Carry out necessary actions for pre-trial settlement
Realization of judicial protection
The cost of our services
Civil disputes The cost of services of a lawyer in civil disputes from 3 000 UAH
View all price list

What is included in our services
analysis of the situation, formation of a strategy for protecting the interests of the client, in order to achieve the most effective result;
preparation of a package of documents for application to court;
representation of client interests during court sessions;
Pogo

 

Накратко за услугата
Трябва ли да върнете дълга при получаване?

Искате ли да признаете собствеността върху имота?

Купихте ли продукт с лошо качество?!

Нахлули ли сте съседите си?

Обсъдете с банката?

За защита на нарушени права в гражданските отношения, моля свържете се с нашите специалисти! Опитът от работата и необходимите знания ви позволяват да гарантирате желания резултат.

Гражданските отношения се придружават от нас навсякъде. Пазаруване, отношенията със съседите, въпроси, свързани с имуществото на другите и охладители и ymuschestvennыe въпрос — тогава нещо се случва ezhednevno и ферибот trebuet Extended urehulyrovanyya със защита pomoshchju в съда.

Pravylnыe действия в Закона за защита на интересите и правата на гражданите dostych позволяват neobhodymoho резултати и ви yzbavyat като nervotrepky и загуба на време.

 

Когато поръчвате услугата «представителство на права и интереси в гражданския процес», ще получите няколко предимства:

 

Спестете време и нерви
Представителството на интересите се осъществява от специалисти, които имат необходимия опит по такива въпроси
Най-добрият шанс е да получите резултата, от който се нуждаете
Можете Voznykshuyu проблем popыtatsya ulaid независимо, или в близост до ЕЕ решения специалист работа с опит и знания дълбоко hrazhdanskoho процес. Ние не ви освобождаваме от възможността за самостоятелно действие, но

 

Независимо решение на граждански спор е:

— «Рискът от извършване на погрешни действия, които може да отслабят позицията ви»

— «Възможно е да не получите резултата, който е необходим за вас»

— «Високи шансове да получите отказ да удовлетворите претенциите си»

Подробности за услугата
Една от областите на дейността на нашата компания е защитата на интереси в граждански спорове. Вида и причините спорове mogut bыt samыmy raznoobraznыmy: Vы даде raspysku шушулка на пари, и на длъжника не иска vozvraschat ите, Цени vozmestyt ви nanesennыy moralnыy и \ или materyalnыy щети, защита на тяхното предприятие reputatsyyu, sporы с банки и други.

Nezavysymo от R и Предизвиква hrazhdanskoho спори отсъствие стъпвайки върху егото решение може да доведе до загуби за финансите и природата nanesenyyu за морална вреда.

Важна роля в защитата на гражданските права и интереси е начинът да ги защитите. В Hrazhdanskom Код hovorytsya, нещо, което всеки човек ymeet obratytsya право на съдебен процес от zaschytoy svoeho neymuschestvennoho лично или ymuschestvennoho права и интереси. Гражданският кодекс също така предлага начини за защита на гражданските права и интереси. Участие kvalyfytsyrovannoho адвокат в hrazhdanskom спор Choice obespechyt ви дясното начин защитата на Вашите права и интереси. Независимо не винаги зарежда цялата процент Комплексността Може hrazhdanskoho и спори Изберете pravylnыy начин правата narushennыh защита.

 

Ние radostyu бъде снабден с набор от действия на интересите на клиентите представителство при вземането на hrazhdanskyh спорове, kotoryya спор vkljuchaet решения в досъдебното ред и sudebnoe razbyratelstvo soprovozhdenye yspolnenyya vыnesennoho решение.

 

Ние оказваме съдействие в следните области:

 

събиране на дългове по разписка, договор и т.н .;
Обезщетение за материални и / или морални щети;
признаване на правата на собственост;
защита на репутацията на бизнеса;
отказ / недействителност, спорове относно изпълнението на договорите;
Спорове с банки, връщане на депозит или погасяване на заеми;
защита на правата на потребителите.
Гражданският спор е процедура, която има много нюанси. Всяко действие трябва да се предприема само след консултация със специалист.

В допълнение към представляващи интереси в граждански спорове в съдилищата, ние ще предоставим квалифицирана помощ по всички въпроси на гражданското право.
ЗАБЕЛЕЖКА
Разходите за изплащане на съдебни такси и експертни решения в съдебни производства се заплащат от клиента.
За започвайки nasheho сътрудничество neobhodimo вашето желание sotrudnychat, Щото и информация за всички ymeyuschyesya Документи, kotoryya kasayutsya spornoy ситуация.
законодателство
Конституцията на Украйна
Граждански кодекс на Украйна
Граждански процесуален кодекс на Украйна
Закон на Украйна «за защита на потребителите»
Правна фирма «YUSTYKON» предлага да ви набор от правни услуги за защита от hrazhdanskyh интереси по спорове в Украйна.

Редът за представителство по граждански спорове
Изследване на ситуацията
от 1 тр.
анализ на предоставените материали
формиране на правно положение и тактика на поведение
Подготовка за действие
от 1 тр.
събиране на необходимата документация
подготовка на писма и изявления
подготовката и представянето на необходимите документи
Участие в процеса на защита на интересите
от 1 тр.
Извършване на необходимите действия за предварително разрешаване на спорове
Осъществяване на съдебна защита
Цената на нашите услуги
Граждански спорове Разходите за услуги на адвокат в граждански спорове от 3 000 UAH
Вижте всички ценови листи

Какво е включено в нашите услуги
ситуационен анализ, защита интересите стратегия Образуване клиент, постижения за максимум резултати эffektyvnoho;
подготовка на пакет от документи за подаване на молба до съда;
представителство на интересите на клиентите по време на съдебните заседания;
podho